Workshopy

Veškeré workshopy jsou určeny pro pracovníky všech technologických provozů a laboratoří (provozy tepelného zpracování, metalografická laboratoř, laboratoř kontroly kvality, atp.), kteří mohou na základě účasti na workshopech získat znalosti o příčinách vzniku konkrétních výrobních vad, metodách vedoucích k jejich odhalení a znalosti vedoucí k optimalizaci technologických parametrů pro zajištění špičkové kvality výroby. Workshopy jsou určeny jak pro kvalifikované pracovníky v daných oborech, tak i pro úplné „nováčky“ bez jakýchkoliv zkušeností.

V případě zájmu zasílejte své přihlášky či dotazy na emailovou adresu pavel.gejdos@ceitec.vutbr.cz.

Využití metalografie při řešení výrobních problémů

Třídenní workshop zaměřený na řešení konkrétních problémů účastníků z průmyslové praxe s využitím moderních metalografických technik.

V rámci workshopu budou vyhodnocovány vlastní vzorky účastníků z hlediska makrostruktury, mikrostruktury s ohledem na technologii výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav, výskytu defektů aj., pomocí metod světelné mikroskopie. V případě potřeby je možnost dodatečného doplnění informací s využitím rastrovacího elektronového mikroskopu.

Účastnický poplatek činí 20.000 Kč*

Termíny konání:

 • 5. – 7. 11. 2024

Praktická metalografie pro pracovníky laboratoří

Dvoudenní praktický workshop určený především pro začínající pracovníky metalografických laboratoří.

V rámci workshopu bude na konkrétních vzorcích (dodaných účastníky) vysvětlen a proveden správný postup přípravy metalografických preparátů z různých materiálů a následně dokumentována jejich makrostruktura, mikrostruktura, povrchové úpravy, výskyt defektů aj., pomocí metod světelné mikroskopie.

Účastnický poplatek činí 16.000 Kč*

Termíny konání:

 • 15. – 16. 5. 2024

 • 16. – 17. 10. 2024

Praktické řešení konkrétních výrobních problémů a/nebo teoretický základ dané problematiky

Jednodenní až dvoudenní workshop zaměřený dle požadavku průmyslového partnera zejména na konkrétní řešení výrobního problému s využitím metalografických technik a/nebo na teoretické přednášky a konzultaci odpovídající problematiky.

Účastnický poplatek závisí na požadované náplni, rozsahu a zaměření workshopu.

Termín konání je určen dle individuálních potřeb průmyslového partnera.

Kontrola kvality svarových spojů

Dvoudenní workshop zaměřený na metodiku hodnocení kvality svarových spojů zahrnující například problematiku svařitelnosti kovových materiálů, ovlivnění vlastností svarového spoje v závislosti na metodě svařování, ochranné atmosféry a jejich vliv na proces svařování a jakost svarového spoje, přehled zkušebních metod pro stanovení kvality svarových spojů dle platných ČSN EN ISO norem, vady svarových spojů a metalografická příprava a vyhodnocení kvality svarových spojů.

Účastnický poplatek závisí na konkrétní náplni a rozsahu workshopu.

Termín konání je určen dle individuálních potřeb průmyslového partnera.

Koroze a protikorozní ochrana povrchu materiálů 

Jednodenní až dvoudenní školení zaměřené na problematiku koroze a protikorozní ochrany zahrnující následující témata vybrané dle požadavku průmyslového partnera:

 • Základy koroze a formy koroze
 • Degradační korozní mechanismy
 • Koroze dle prostředí
 • Koroze materiálů
 • Předúpravy a čištění povrchu
 • Dočasná protikorozní ochrana
 • Rozdělení povrchových úprav dle koroziodolnosti

Termín konání, rozsah a přesná náplň školení je vždy specifikována dle potřeb průmyslového partnera.

Základní technologie povrchových úprav

Jednodenní až dvoudenní školení zaměřené na problematiku povrchových úprav zahrnující následující témata vybraná dle potřeb a požadavku průmyslového partnera:

 • Úvod do povrchových úprav
 • Mechanická a chemická předúprava povrchu
 • Typy povrchové úpravy:
  • anorganické – fosfátování, černění, anodická oxidace
  • kovové – elektrochemické a ponorové (zinkové, niklové, chromové a kompozitní)
  • nekovové – metalizace plastů
  • organické – nátěrové hmoty
  • ostatní – fyzikální depozice z plynné fáze (PVD), chemická depozice z plynné fáze (CVD), žárové nástřiky
 • Základní zkoušky povrchových úprav
 • Základní vady povrchových úprav

Termín konání, rozsh a přesná náplň jsou určeny dle individuálních potřeb průmyslového partnera.

Základy měření tvrdosti

Jednodenní praktický workshop je určený pro pracovníky ve strojírenství, zkušební techniky metalografických laboratoří a laboratoří kontroly kvality.

V průběhu workshopu jsou s jeho účastníky na přivezených vzorcích prodiskutovány a názorně demonstrovány nejvhodnější postupy a vyhodnocení výsledků nejdůležitějších metod měření tvrdosti (dle Rockwella, Brinella a Vickerse), včetně jejich teoretického základu zaměřeného na výhody a omezení daných metod s ohledem na konkrétní součást a její specifika (poloha místa měření tvrdosti, materiál, stav po tepelném zpracování, atd.).

V rámci workshopu bude na konkrétních součástech dále vysvětlen a proveden správný postup přípravy metalografických preparátů z různých materiálů pro potřeby měření tvrdosti danou metodou.

Účastnický poplatek závisí na požadované náplni, rozsahu a zaměření workshopu.

Termín konání je určen dle individuálních potřeb průmyslového partnera.

Základy tepelného zpracování

Jednodenní až dvoudenní teoretický workshop zaměřený na základy tepelného zpracování ocelí. Dle přání účastníků lze akcentovat vybrané typy materiálů i tepelného zpracování.

Účastnický poplatek závisí na konkrétní náplni a rozsahu workshopu.

Termín konání je vždy individuálně stanoven dle rozsahu náplně workshopu a potřeb průmyslového partnera.


* cena uvedena bez 21 % DPH, ubytování a stravování si každý účastník hradí sám