Workshopy

Veškeré workshopy jsou určeny pro pracovníky všech technologických provozů a laboratoří (provozy tepelného zpracování, metalografická laboratoř, laboratoř kontroly kvality, atp.), kteří mohou na základě účasti na workshopech získat znalosti o příčinách vzniku konkrétních výrobních vad, metodách vedoucích k jejich odhalení a znalosti vedoucí k optimalizaci technologických parametrů pro zajištění špičkové kvality výroby. Workshopy jsou určeny jak pro kvalifikované pracovníky v daných oborech, tak i pro úplné „nováčky“ bez jakýchkoliv zkušeností.

V případě zájmu zasílejte své přihlášky či dotazy na emailovou adresu pavel.gejdos@ceitec.vutbr.cz.

Využití metalografie při řešení výrobních problémů

Třídenní workshop zaměřený na řešení konkrétních problémů účastníků z průmyslové praxe s využitím moderních metalografických technik.

V rámci workshopu budou vyhodnocovány vlastní vzorky účastníků z hlediska makrostruktury, mikrostruktury s ohledem na technologii výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav, výskytu defektů aj., pomocí metod světelné mikroskopie. V případě potřeby je možnost dodatečného doplnění informací s využitím rastrovacího elektronového mikroskopu.

Účastnický poplatek činí 20.000 Kč*

Termíny konání:

  • 23. – 25. 10. 2019

Praktická metalografie pro pracovníky laboratoří

Dvoudenní praktický workshop určený především pro začínající pracovníky metalografických laboratoří.

V rámci workshopu bude na konkrétních vzorcích (dodaných účastníky) vysvětlen a proveden správný postup přípravy metalografických preparátů z různých materiálů a následně dokumentována jejich makrostruktura, mikrostruktura, povrchové úpravy, výskyt defektů aj., pomocí metod světelné mikroskopie.

Účastnický poplatek činí 16.000 Kč*

Termíny konání:

  • 22. – 23. 5. 2019

Fraktografická analýza

Dvoudenní workshop zaměřený na hodnocení lomových ploch porušených součástí s využitím světelné a elektronové mikroskopie. V rámci workshopu bude vysvětlen a proveden správný postup přípravy a hodnocení lomových ploch vlastních vzorků účastníků s využitím elektronové a světelné mikroskopie.

Tematické okruhy přednášek:

  • Historie fraktografické analýzy, její význam a přínos, příčiny a důsledky lomů.
  • Experimentální nástroje a metody pro studium a hodnocení lomových ploch (pro makro a mikrofraktografii).
  • Morfologické a fraktografické znaky, systemizace fraktografických pojmů a mechanismů porušení.
  • Základní kategorie lomů a mechanizmy jejich vzniku: lomy silové, únavové, při creepu, koroze pod napětím, speciální případy lomů.
  • Kvantitativní fraktografie se zaměřením na rekonstrukci časového rozvoje únavových trhlin.
  • Fraktografická analýza provozních lomů: metodika řešení příčin jejich vzniku.
  • Příklady řešení technologických problémů a havárií (případové studie).

Účastnický poplatek činí 31.000 Kč*

Termín konání: 19.–21. 11. 2019

Fraktografickou analýzu lze realizovat také formou zakázkové činnosti či v podobě individuální placené konzultace. V případě individuální konzultace/zakázkové činnosti bude cena dohodnuta v závislosti na požadovaném rozsahu.

Základy měření tvrdosti

Jednodenní praktický workshop je určený pro pracovníky ve strojírenství, zkušební techniky metalografických laboratoří a laboratoří kontroly kvality.

V průběhu workshopu jsou s jeho účastníky na přivezených vzorcích prodiskutovány a názorně demonstrovány nejvhodnější postupy a vyhodnocení výsledků nejdůležitějších metod měření tvrdosti (dle Rockwella, Brinella a Vickerse), včetně jejich teoretického základu zaměřeného na výhody a omezení daných metod s ohledem na konkrétní součást a její specifika (poloha místa měření tvrdosti, materiál, stav po tepelném zpracování, atd.).

Workshop je realizován s využitím moderních tvrdoměrů nejnovější specifikace Duramin 100 AC3 a Duramin 600 Z3 společnosti STRUERS.

V rámci workshopu bude na konkrétních součástech dále vysvětlen a proveden správný postup přípravy metalografických preparátů z různých materiálů pro potřeby měření tvrdosti danou metodou.

Účastnický poplatek závisí na požadované náplni, rozsahu a zaměření workshopu.

Termín konání je určen dle individuálních potřeb průmyslového partnera.

Praktické řešení konkrétních výrobních problémů a/nebo teoretický základ dané problematiky

Jednodenní až dvoudenní workshop zaměřený dle požadavku průmyslového partnera zejména na konkrétní řešení výrobního problému s využitím metalografických technik a/nebo na teoretické přednášky a konzultaci odpovídající problematiky.

Účastnický poplatek závisí na požadované náplni, rozsahu a zaměření workshopu.

Termín konání je určen dle individuálních potřeb průmyslového partnera.

Kontrola kvality svarových spojů

Dvoudenní workshop zaměřený na metodiku hodnocení kvality svarových spojů zahrnující například problematiku svařitelnosti kovových materiálů, ovlivnění vlastností svarového spoje v závislosti na metodě svařování, ochranné atmosféry a jejich vliv na proces svařování a jakost svarového spoje, přehled zkušebních metod pro stanovení kvality svarových spojů dle platných ČSN EN ISO norem, vady svarových spojů a metalografická příprava a vyhodnocení kvality svarových spojů.

Účastnický poplatek závisí na konkrétní náplni a rozsahu workshopu.

Termín konání je určen dle individuálních potřeb průmyslového partnera.

Základy tepelného zpracování

Jednodenní až dvoudenní teoretický workshop zaměřený na základy tepelného zpracování ocelí. Dle přání účastníků lze akcentovat vybrané typy materiálů i tepelného zpracování.

Účastnický poplatek závisí na konkrétní náplni a rozsahu workshopu.

Termín je vždy individuálně stanoven dle rozsahu náplně workshopu a potřeb průmyslového partnera.


* cena uvedena bez 21 % DPH, ubytování a stravování si každý účastník hradí sám